vineri, 16 februarie 2018

ATENȚIE CONCURS!Se anunță concurs  pentru ocuparea funcțiilor vacante de director adjunct în  următoarele instituții de învățământ artistic extrașcolar:
  1. Școala de arte ,,Valeriu Poleacov” – 2,0 un.
  2. Școala de arte ,,Alexei Stârcea”     – 2,0 un.
  3. Școala de muzică ,,Eugen Doga”   1,0 un.  
  4. Școala de muzică ,,Maria Bieșu”  1,0 un.  
  5. Școala de arte plastice ,,Alexei Șciusev” – 1,0 un.

La funcţia de director adjunct poate candida persoana care întruneşte  următoarele condiţii:
- deţine cetățenia Republicii Moldova;
- are studii superioare universitare;
- are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani și deține competențe relevante profilului instituției (muzică, arte plastice, teatru, dans);
- la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65  ani;
- cunoaște limba română;
- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
- nu are antecedente penale;
- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct depun dosarul  de  concurs  în termen  de  30 de zile  calendaristice  din  ziua  publicării  anunțului. Dosarul va cuprinde  următoarele acte obligatorii:
- cererea  de  participare  la  concurs,  al  cărei  model  este  specificat  în  anexa  nr.l  la  Regulament;
-  copia actului de identitate;
-  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;
- copia/copiile  actului/actelor  ce  confirmă  gradul  didactic/managerial  şi/sau  titlul  ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
-  curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 la  Regulament, după modelul EuroPass;
- certificatul medical care  atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical (fizic  şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei;
- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,  inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate  în  cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale,  publicaţiile  didactice  şi  ştiinţifice, statutul de expert /evaluator naţional/internaţional etc.

Actele vor fi depuse la sediile instituțiilor de învățământ:
  1. Școala de arte ,,Valeriu Poleacov” – str. Andrei Doga, 19/1, tel. 022 44-60-22
  2. Școala de arte ,,Alexei Stârcea”     – str. Matei Milo, 9/3,   tel. 022 77-16-11
  3. Școala de muzică ,,Eugen Doga”   str. V. Alecsandri, 123,  tel. 022 22-12-44
  4. Școala de muzică ,,Maria Bieșu”   str. Calea Ieșilor, 16/1,  tel. 022 74-44-64
  5. Școala de arte plastice ,,Alexei Șciusev” – str. Alexandru cel Bun, 19, tel. 022 54-36-12
Informații suplimentare puteți obține pe pagina web: www.chisinauedu.md/posturi vacante sau la numerele de telefon ale instituțiilor respective. 
Data-limită de depunere a actelor – 19 martie 2018.

Bibliografia concursului:

 I. Acte legislative generale
· Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 1 din 18.08.1994.
· Legea privind accesul la informaţie, nr. 982 – XIV din 11.05.2000 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/664.
· Legea cu privire la petiționare nr. 190 din 19.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-8 art. Nr. 23.
· Codul Muncii al Republicii Moldova, 2003, Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. Nr. 648
· Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 381 din 13.04.2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

II. Acte legislative şi normative în domeniu
· Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, (art.36 învățământul extrașcolar), MO nr. 319-324 din 24.10.2014.
· Regulamentul școlilor de muzică, arte și arte plastice, aprobat prin ordinul ministrului culturii nr.196 din 23.08.2011.
· Planul de studii pentru Școlile de Muzică, Arte și Arte Plastice, aprobat prin ordinul ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr.44 din 25.08.2017.
· Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar, special, complementar, secundar și mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 336 din 03.05.2013.
· Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ general, aprobat prin ordinul Ministrului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015.

vineri, 2 februarie 2018

Expoziţia-concurs internaţională de arte vizuale cu genericul „Culorile unui genocid”


        O expoziţie-concurs internaţională de arte vizuale cu genericul „Culorile unui genocid” a fost vernisată ieri la Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, informează MOLDPRES.
Evenimentul a fost organizat în contextul marcării Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi instituţia-gazdă în parteneriat cu Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga”.
Expoziția cuprinde 58 de lucrări ale elevilor Școlii de Arte ,,Alexei Stârcea”, Colegiului de Arte Plastice ,,Alexandru Plămădeală”, Liceului Tehnologic ,,B. Z. Herțli”, Gimnaziului nr. 68 din satul Dobruja, Colegiului de Arte „Terlemezean” din Erevan, Armenia,  precum și ale studenților de la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”.
Solicitată de MOLDPRES, directorul Colegiului de Arte Plastice „A. Plămădeală”, Lilia Răcilă a menţionat că expoziţia-concurs este organizată  al doilea an, din iniţiativa ministerului de resort, iar în anul curent ea a devenit internaţională. „În acest an, la expoziţie a participat şi Colegiul de Arte „Terlemezean” din Erevan, Armenia, iar elevul acestuia, Gor Aruşanean, a luat premiul III.  Expoziția-concurs are drept scop stimularea potențialului artistic și creativ al elevilor/studenților, promovarea atitudinii responsabile și a spiritului civic, generarea unui comportament activ al tinerei generații”, a precizat Lilia Răcilă.
Prezent la ceremonia de premiere, secretarul de stat în domeniul culturii, Andrei Chistol, a mulțumit organizatorilor și a înmânat diplome câștigătorilor. „Ne bucură faptul că numărul participanților crește de la an la an și că aceste evenimente cultivă tinerei generații valori ca dragostea și respectul. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va continua să investească în tineri și în entuziasmul lor, contribuind astfel la dezvoltarea talentului artistic și a artei în general”, a declarat oficialul.
În cadrul evenimentului au fost premiate cele mai reușite lucrări de pictură, grafică, sculptură, ceramică artistică, grafică digitală, colaj, foto-colaj, fotografie artistică, artă video, instalație și performance, conform următoarelor categorii de vârstă: I. 12-14 ani, II. 15-17 ani şi III. 18-21 ani. Cu premiul I la categoria I-a s-a ales Patricia Iacub, elevă la Şcoala de Arte „Alexei Stârcea”,  la categoria a II-a – Ion Zaluceanu, elev la Colegiul de Arte „Alexandru Plămădeală” şi la categoria a III-a – Jana Şericova, elevă la aceeaşi instituţie. Fondul de premiere al ediției din acest an a constituit 15.000 MDL, divizat după cum urmează: categoria I – 4.000 lei, categoria II – 5.000 lei și categoria III – 6.000 lei.
Expoziţia va fi deschisă până la 10 februarie.
(Reporter N. Roibu, editor M. Jantovan)
„Portretul unui genocid” - Colesnicenco Dina, Diplomă de mențiune„Copiii războiului” - Iacub Patricia, locul I

„Tristețe” - Ciobanu Alexandra, locul II, prof. Ignat Gabriela„Ultima speranță” - Roșca Mădălina, locul III, prof. Ignat Gabriela